ANNO 1710

 Da pacem Domine in diebus nostris etc.


Kilde: 1-368-1 3/15


Dominica inter Circumcis: et Epiph:

5. Januar 1710

Bleff Velædle Hr. Assessoris Christian Wildenradts Barn hjemmedøbt og Kaldet Christian.

Dominica 1ma post Epiph:

12. januar 1710

Jørgen Jespersøns Barn udi Høyby blef Christent og Kaldet Inger. Døbt Dominica 1ma post Epiph: Bergravvet d: 8 Januarij.

Bleff vied Een afdanched Rytter ved nafn Jacob Vilchen til een Pige ved nafn Anna Madtz Datter.

Dominica 2da post Epiph:

19. januar 1710

Bleff Søffren Larsøns udi Steenstrop Barn døbt kaldet Lars.
Susc: Mads Larsøns Kone udi Holmstrop.
Testes. Mads Hansøns datter, og Lars Jensøns Datter i Steenstrop, og TienesteKarl, Mads Claus: hos Unge Niels Niels ibidem.

Samme dag forbene?? Søffen Larsøns barn og begrafvet.

Dominica 3tia post Epiph:

26. januar 1710

Bleff Svend Tranes Barn begrafvet.

Samme dag bleff døbt Jørgen Mølleres datter udi Høybye kaldet Maren.
Susc: Jens Madses Hustru.
Testes Clemen Væver, Unge Anders Michelsøns Jens, Zidse Mads Hans Datter Zidse, og Jens Larsøns Datter Zidse udi Høyby, Jørgen Smeds Kone udi Sonnerop.

Samme dag og døbt dend Skaanshe Møllers datter udi Lombsaas Kaldet Bodel.
Susc: Mads Larusøns Kone udi Holmstrup.
Testes Niels Laursøns udi Ebbeløche. Oluf Nielsøns Søn udi Lombsaas. gl Niels Nielsøns ældste Datter ibid. Peder Madses pige Doerthe ibid. Niels Haugaards datter ibidem.

Festum Gratiarum actionis

11. februar 1710

Bleff Christians Kones Moder i Tengslemarch begrafven.

Samme dag Søffren Larsøns mindste Barn begrafven.

Dominica sexagesima

23. februar 1710

holdt Kirchegang Jørgen Jespersøns Kone udi Høyby.

Dominica Esto Mihi.

2. marts 1710

Blef døbt Peder Nielsøns barn her udi Høyby og Kaldet Niels.
Susceptrix Maren Jens Madtsøns,
Testes Præstens Karl og Piger.

Den 5 Martij.

5. marts 1710

Blef døbt Cornet Succovs Barn, og Kaldet Clemen,
Susceptrix Præste Qvinden,
Testes Jens Madtsøn, Niels Pedersøn, Peder Nielsøn, Præste=Enchen og hendes søster, Degne=qvinden og hendes søster.

Noch samme dag blef begrafvet Lauritz Smid udi Høyby.

Den 14 Martij

var Vel=ædle Hr: Assessors Wildenradts Barn udi Kirche og blef døbt og Kaldet Christian,
Susceptrix Præste=qvinden,
Testes. Mons: Christian. Morten Hansøn udi NyKiøbing. Hr Jørgen udi Wiig. Morten Hansøns Kone udi Nykiøbing. Hr Jørgens Qvinde udi Wiig.

Dominica Oculi.

23. marts 1710

blef døbt Søfren Rytters barn udi Holmstrop.

Den 2 April

2. april 1710

Blef døbt Anders Jensøns Barn udi Høybye Kaldet Anne.
Susc: Maren Jens Madtzøns.

Rytter Niels Skredders Barn ibidem Kaldet Oluff.
Susc: Degneqvinden.

Noch Rytter Carl Handskemagers Barn udi Staaerup og den 2 April. Kaldet Lisbeth.
Susceptrix var Rytter Nicolai Hofmesters qvinde.

Testes, Jens Tromslager ved de Jydske Dragoner, og Knud i lige maade, Jens Pedersøn i Steenstrop, Niels Oluffs Søn udi Staaerup, Peder Skrædder udi Gudmindrup, Jonas Skræders Søn Svend udi Høyby, begge Præstens Piger Else og Anne, Inger Andersdatter her udi Høyby. Og Zidtze Madtz Hansøns, Karen Unge Aves Kone udi Staarup, Niels Oluffsøns datter ibidem, Jens Madtzøns Karl og Pige udi Høyby. Niels Pedersøns datter i Høyby.

Den 9 April.

9. april 1710

Bleff begrafven Peder Nielsøns Datter udi Holmstrup Nafnlig Birthe.

Samme dag blef begrafven Dragoner Leutenant Jørgen Bildfeld.

Den 19 April

19. april 1710

blef begrafven Peder Nielsøn udi Holmstrup.

Den 22. Apr:

22. april 1710

gich Cornet Succovs Kieriste i Kirche.

Samme dag døbt Peder Jacobsøns barn udi Høyby, Kaldet Maren.
Susceptrix Cathrine stue=pige paa Annebiergg.
Testes Kromandens Johanna, Zidtse Mads Hansis Zidze.

Dominica 1ma post Pascha.

27. april 1710

holdt kirchegang Peder Nielsøns Kone udi Høyby.

Samme dag holdt og kirchegang Oluff Jacobsøns Kone udi Lombsaas.

Den 28 et 29 Apr.

28-29. april 1710

ere blefve begrafve een Schipper som hafue hiemme udi Kiøbenhafn som ved Ulychelig hændelse døde ved strand bachen udi Klint. Herforuden een Studenter som nafnlig Hans Pedersøn Drift hvilchen var paa samme Skibruin og overværede samme u=lychelige hændelse, hvilche begge blefve lagdte udi Høyby Kirche, Og blef gifvne til Kirchen for deris hvilested, om hver for sig betalte deris venner.
Noch samme dag blef begrafvene 2de fattig Skibsfolchene som blefve lagde udi den fattiges jord paa Kirchegaarden og var paa samme fornæfnte Skiberuin.

Dominica 2da post Pascha.

4. maj 1710

Rytter Jeremia død=fødde Barn begrafved.

Samme dag holt Kirchegang Anders Jensøns Kone udi Høyby, Rytter Carl Handskemagers Kone i Staarup, Søfren Rytters Kone udi Holmstrup.

Den 9. May

9. maj 1710

blef Begrafven Peder Jensøns Kone udi Høyby.

Dominica 3tia post Pascha.

11. maj 1710

Bleffre Viede Hans Eylertsøn og Kirsten Larsdatter.

Samme dag blef døbt Anders Pedersøns Barn udi Nyrup. Kaldet Laurits.
Susceptrix BarneModerens Søster.
Testes Anders Madtsøns Søn udi Steenstrop. Niels Pedersøns Datter udi Høyby. Johanna. Kirstens Oluffsøns ibid. Unge Anders Michels Kone ibidem.

Dominica Cantate

18. maj 1710

holdt Kirchegang Rasmus Andreæsøns Kone udi Nyrup med Niels Oluffsøns Rytter Kone i Høyby.

Dominica Rogate

25. maj 1710

holdt kirchegang Morten Jpsøns Kone i Nyrup.

Samme dag blef døbt Jens Rytters Barn i Ebbeløche.
Susc: Mads Lauritsøns Kone i Holmstrup Barnet kaldet Laurits

i lige maade Niels Lauritsøns i Ebbeløche Barn døbt og kaldet Peder.
Susc: Mogens Skouriders Kone.

Testes Præstens Karl Anders. Zidse Mads Hans. Zidse Skofriderens Søster. Jens Jbesøn i Ebbeløche. Anders Jbsen ibid. Een Jydsk Dragoun. Zidse Laurits Madsøns Datter ibid. Lauritsøns Kone i Lombsaas.

Feria 3tia Pentecost

10. juni 1710

Holdt Kirchegang Peder Jacobsøns Kone i Høyby.

Fest. Trinitatis.

15. juni 1710

Blef Begrafvet Unge Niels Nielsøns Barn i Lombsaas ved nafn Nilaus.

Samme dag holdt Kirchegang Anders Pedersøns Kone i Nyrup.

Dominica 1ma post Trinitatis.

22. juni 1710

Bleff døbt Anders Træbeens Barn i Højby Kaldet Karen.
Susc: fru Leutenantses Asmus.
Testes. Niels Pedersøns Johanna. Zidse Madtzs Hansøns. Karen. Niels Jensøns Pige Maren, og Unge Anders Micheksøns Pige Maren.

Samme dag døbt og et u=ægte Barn. Kaldet Eske. Faderen een Rytter Jacob Rasmusen. Moderen Unge Aves Stiff datter i Staarup.
Susceptrix Oluff Andersøns Kone i Staarup.
Testes. Oluff Andersøns Søn. og Niels Oluffsøns datter. i Staarup. Og Corporal Jeremiæ Kone.

Samme dag holdt Kirchegang Rytter Jens Lauritsøns Kone i Ebbeløche.

Fests Sct. Johannis

24. juni 1710

Bleffve Viede Niels Oluffsøn i Ebbeløche og Magrete Niels datter.

Samme dag Bleff døbt Christopher Nielsøns barn i Nyrup Kaldet Mogens.
Susceptrix Vesthij Nielsøns Kone i Nyrup.
Testes. Per Søffrensøn af Holmstrup. Madts Madtsøn ibid. Jens Larsøn af Klindt. Madts Larsøns qvinde i Nyrup. Præstens Pige Ane.

Den 27 juny.

27. juni 1710

døde Sogne Præstens ærverdige Hæderlige og fornemme Vellærdte Mand Hr Johan Schiønthiærs Barn, og blef begrafven den 3 July udi Højby Kirche.

Dominica 2da post Trinitatis

29. juni 1710

Bleffve Viede, og hafde Bryllup Enchen Zidse Lars Madtsøns i Ebbeløche, og Velagte unge Karl Hans Larsøn.

Samme dag blef begrafvet een fattig qvindes Pige Barn som døde udi Ubberup.
efter Moderens bekændelse 10 aar gammel.

Den 9 July.

9. juli 1710

Bleff begrafvet Bendt Rytters Barn af Høyby.

Samme dag og begrafvet et Barn Madts Brødes i Lomsaas.

Dominica 4ta post Trinit.

13. juli 1710

Bleff viede Michel Jbsøn og Kirsten Andersdatter.

Eodem die holt kirchegang Kirsten Træbeens af Høyby.

Den 18 July.

18. juli 1710

Blef Begrafvet Zenth Wildenradth.

Dominica 5ta post Trinitatis

20. juli 1710

holt Kirchegang Christopher Nielsøns Kone af Nyrup.

Samme dag døbt et u=ægte Barn Kaldet Søren Moderen Ane Koches, som udlagde til Barnefader een Rytter nafnlig Peter Lucas.
Testes. Præstens Anders. Hans Lauritsøn udi Ubberup. Unge Anders Michelsøns Søn af Høyby. Præstens Pige Lisbeth. Madts Hansøns Kone. Unge Anders Michelsøns Kone.

Dominica 6ta post Trinitatis

27. juli 1710

blef Begrafvet Kirstens een Rytters Barn.

Samme dag holdt Kirchegang Rytter hans Poffvelsøns Kone af Høyby.

Dominca 8 post Trinitatis

10. august 1710

blef publice absolveret Ave Jensøns Stifdatter i Staarup.

Samme dag begrafvet Eylert Hansøns Kones Moder af Gudmindrup.

Dominica undecima post Trinit.

31. august 1710

Blefve Viede unge Aves Stiffdatter i Staarup, og een Rytter Jacob Rasmusøn.

Den 4 7br.

4. september 1710

blef døbt Niels Madtsøns Barn af Lombsaas. [intet navn]
Susceptrix hendes Moder ibid.
Testes. [intet navn]

Dominica decima 3tia.

14. september 1710

Christen Madtsøns Barn af Gudmindrup døbt kaldet [intet navn]
Susceptrix Oluff Skræders Kone ibid.
Testes. [intet navn]

Den 17 7br.

17. september 1710

blef Troloffvet Peder Jensøn og Anders Schonnings datter Inger Anders d: af Ubberop. Fæstemanden er Dragon under Capitein Boemands Compagnie.

Dominica 14ta post Trin:

21. september 1710

blef Begrafvet Niels Madtsøns yngste Barn af Lomsaas.

Samme dag blef begrafven Johanna Pedersdatter, tiente Jens Madts. i Højby.

Dominica 16 post Trinit.

5. oktober 1710

døbt Christophers barn udi Nyrup. Kaldet Zidse.
Susceptrix Degne=qvinden.
Testes. Jens Madtsøns Michel i Højby. Unge Anders Michelsøns Jens ibi. Jørgen Piil. Niels Persøns datter udi Højby. Karen Madtsd. ibi. Hans Pouelsøns Kone af Kbing.

Dominica 17 post Trinitatis

12. oktober 1710

blef Døbt Peder Søffrensøns Barn i Holmstrop kaldet Kirsten.
Susc: Madts Nielsøns Kone i Lombsaas.
Testes. Jens Lauritsøn i Højby. Dignens Karl Niels. Zidse Madts Hansøns Zidse. Unge Anders Michelsøns Pige Maren.

Dominica 18 post Trinit.

19. oktober 1710

bleff begraffvet Jens Andersøn af Klindt og Christen Hansøns Barn i Sonnerup, og Knud Jensøn i Gudmindrup.

Samme dag holt og Christen Madtsøns Kone i Gudmindrup kirchegang.

Samme dag stod og aabenbare skrift Anne Koches i Høyby.

Dominica 19 post Trinitatis

26. oktober 1710

bleffve Viede Madts Madtsøn og Johanna Pedersdatter.

Samme dag holdt Michel Jbsøns Kone af Klindt kirchegang.

In die omnium Sanctorum.

1. november 1710

Bleff Christen Madtsøns mindste Barn i Gudmindrup begrafvet.

Samme dag blef og Niels Mogensøns barn af Sonnerup begrafvet. 8 sk.

Dominica 21 post Trin:

9. november 1710

Bleffve viede Jens Jensøn Kampe og Anne Jacobsdatter.

Dominica 23 post Trin:

23. november 1710

bleffve viede Niels Hemmingsøn og Johanna ??

Samme dag begrafvet gl. Oluff Hansøns Kone i Gudmindrup. bet. kirch. 8 sk.

Samme dag holdt Peder Søffrensøns Kone i Holmstrup kirchegang.

Dominica 1ma Advent.

30. november 1710

blef døbt Jens Rytters Barn i Sonnerup.
Susc: Degne qvinden, barnet kaldet Johanna Maria.
Testes. Præstens Anders. Zidse Madts Hansøns Zidse. Præstens Lise. Madts Madtsøns Pige i Holmstrup.

Samme dag begrafvet Johan Rytters Barn af Nyrup.

Den 3 Xbr.

3. december 1710

blef Niels Søffrensøns hh i Klindt begrafvet. Til kirchen 2 Mark.

Dominica 2da Adventus

7. december 1710

blef Michel Jbsøns barn i Klindt begrafvet.

Den 10 Xbr.

10. december 1710

blef begrafvet Hans Larsøns Kone i Ubberop. 8 Sk.

Dominica 3tia Adventus

14. december 1710

blef døbt Madts Pedersøns Barn i Højbye Kaldet Peder.
Susc: PræsteKonen.
Testes Søfren Nielsøn af Højbye. Jens Larsøn af Nygaard. Knud Rytter ved Ritmester Bornmans Compagnie. PræsteKonens Søster. Peder Olsøns datter i Nygaard.

Samme dag blef begrafvet Vesthi Nielsøns Barn udi Nyrup. Kirch. 8 Sk.

Dominica 4ta Adventus

21. december 1710

blef unge Peder Nielsøns Barn i Gudmindrup døbt, og kaldet, Niels.
Suscept: Præste Konen.
Testes. Peder Madtsøn i Lombsaas. Unge Niels Nielsøn ibid. Ole Andersøns Karl i Gudmindrup Jens. Unge Madts Nilesøns qvinde i Lombsaas og Niels Nielsøns qvinde ibid. Kelds Pige i Gudmindrup. Unge Anders Michelsøns Pige Maren i Høybye.

Samme dag begrafvet Thomæses Barn i Tengslemarch. Clausis Barn i Nyrup. 8 Sk. Christians Barn i Tengslemarch 8 Sk.

Dominica post Nat. Domini.

28. december 1710

blef Svend Tranes Barn døbt, kaldet Madts.
Susceptx: Præste=Konen.
Testes. Alle i Højbye. Hermans Karl Christen. Jens Lauridtsøn i Nygaard. Præstens Pige Lise.