ANNO 1707

  Kilde: 1-368-1 2/15


Festo circumsis: Xsti

1. januar 1707

bleff Døbdt Thomæ Nielssøns d: Anne af Tengslemarch.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Per Helless: af Svjnnjnge inden Herred, Ole Olss: Brødde, Niels Nielss: drag: t: ham af Tengslemarch, Karen Niels Jacobssøn Kone jbid: Maren Vesthie Nielssøns Kone af Nyerop.

Dominica inter circumcis: Xsti et Epiphan:

2. januar 1707

bleff døbdt Peder Jacobssøns d: Johanne Marie af Højbye. Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Christen Nielss: Præstens Terskere, Anders Jens Anderssøns søn, Hans Olss: t: ham, Bodel Knuds d: Bodel Evertes d:, Johanne Niels Perssøns d: af Højbye alle.

Festo Epiphan:

6. januar 1707

bleff Døbdt Anders Perssøns søn Peder af Kljndt.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Sørn Jenss:, Ole Brødde af Tengslemarch, Christen Nielss: Præstens Terskere, Cjdtzse Madtzs Hanssøns K: af Højbye, Marthe Anders Madtzssøns d: af Steenstrop.

Den 7 januarij

7. januar 1707

bleff begraffued Magrethe Jens d: af Højbye uden sange og Klang.

Dominica post Epiphan: 1ma.

9. januar 1707

gich Madtzs Larssøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Dominica post Epiphan: 2da.

16. januar 1707

Haffde Anders Madtzss: (Lachere) af Højbye sin d: Cjdtzse i Kirchen, som bleff hjemme=døbdt die Lunæ d 16 januar: prox: i Præstens stue af Præsten.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Jacob Hollænderens søn paa Ellinge= gaaerd, Otthe Eskess:, drag: t: Mons Sørnss: i Nyerop, Maren Niels d: Vesthies Kone, Magrethe Jens d: t: dem, Maren Jens Sørnssøns d: jbid:

Samme dag bleff begraffued en arm stachel, som bleff aged fra Ubberop til Staaerop die veneris prox: in crepusculo, ved naffn Christen Jenss: føded i Ubberop.

Den 19 januarij die mercurij

19. januar 1707

bleff begraffued Andres Perssøns ljden søn Peder af kljndt, som bleff Døbdt Dominica post Epiphan: prox:

Dominica post Epiphan: 4ta.

30. januar 1707

bleff Døbt Anders Jenssøns d: Kirsten af Nyerop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Per Ole Anderssøns søn, Hans Niels Olssøns søn af Staaerop, Hans madtzss: t: hans Jpss: i Nye=gaaerd, Anne Ole Anderssøns d: af Staaerop, Bodel Per Olssøns d: i Nye=gaaerd.

Dominica post Epiphan: 5ta.

6. februar 1707

Jens Larss: Lars Jacobssøns søn af Nye=gaaerd. Maren Jens Sørnssøns d: af Nyerop. Anne Marie Vilchen Jacobs d: t: Lieutenant Asmig offuer Cavalleriet af Højbye. Anders Michelss: Sold: i Legged af Lomsaas. Cjdtzse Michels d: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Johanne Pers d: brygger=pige paa Anne=bjerg=gaaerd. Jacob Jacobss: Hollænderens søn paa Ellinge=gaaerd.

Samme dag bleff Døbdt Jens Larssøns søn Niels af Kljndt.
Susc: Dorthe Niels Perssøns jbid:
Testes. Jens Nielss:, Andres Perss:, Christopher Perss: Ryttere jbid:, Karen Hans Nielssøns Kone af Zonnerop, Maren Anders Perssøns Kone af Nyerop.

Samme dag gich Andres Perssøns Kone af Kljndt og Kirsten (Træe=been) Anders Madtzssøns (Lacheres) Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica post Epiphan: 6ta.

13. februar 1707

bleff Døbdt Niels Michelssøns d: Gjertrud af Ubberop.
Susc: Karen Madtzs Andreæsøns af Asmjndrop.
Testes. Michel Michelss: bryggere (terskere) paa Anne=bjerg=gaaerd, Peder Pederss: Skaanjng, Lars Perss: hans stiff=søn t: ham, af Ubberop, Cjdtzse Madtzs Hanssøns Kone af Højbye, Kirsten Sørns d: t: Herman i Ubberop.

Samme dag bleff begraffued Sørn Christenssøns søn Mons af Holmstrop uden sang og Klang.

Dominica septuages:

20. februar 1707

gich Per Jacobssøns Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica Sexages:

27. februar 1707

bleff Døbdt Rasmus Nielssøns d: Karen af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Anders Michelss: Sold: t: udi Legged i Lomsaas, Jens Anderss: af Højbye, Hans Povelss: auceps af Tengslemarch, Ljsbeth Rasmus d: t: Niels Sørnss: i Kljndt, Birte Per Nielssøns d: af Holmstrop.

Dominica Esto

6. marts 1707

gich Bodel Oluffs d: Thomæ Nielssøns Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Dominica invocavit.

13. marts 1707

Ole, Povel, Niels Olssøns sønner af Ebbelyche. Kirstine Anders d: af Højbye. Anne Hollænderens d: paa Ellinge=gaaerd. Thomas Nielss:, Kirsten Anders d: af Rørvig paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag bleff publice absolverede Cjdtzse Anders hanssøns d: af Højbye for lejermaal, og ud=lagde til barne=fader Mons Svendss: drag: t: Per Nielss: jbid: Barnet bleff Døbt Dominica post Trin: 24ta prox:

Samme dag bleff Døbdt 2 ægte børn.
Det eene Jørgen Jesperssøns d: Anne af Højbye.
Susc: Dorthe Clement Væffuers Kone jbid:
Testes. Christen Nielss: Præstens Terskere, Peder Sørnssøn af Holmstrop, Ole Larss: t: Madtzs Larss: i Nyerop, Johanne Frich, Johanne Niels Perssøns d: af Højbye.

Det andet Jens Nielssøns d: Maren af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holzst:
Testes. Niels Nielss: t: Hans Jpss: af Nye=gaaerd, Niels Bentzss: drag: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch, Jep Madtzss: drag: hos Fad: Madtzs Larss: i Holmstrop, Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop, Sara Madtzs Larssøns Kone af Nyerop.

Samme dag bleffue Døbde Marie Anders d: tvende u=ægte børn af Holmstrop, det eene var Hjemme=døbdt og kalded Madtzs, det andet bleff Døbdt i Kirchen, og kalded Anne.
Anne Andres Olssøns af Zonnerop bar det, det 1ste bar Marthe Michels jbid:
Bleff ud=lagt til Barne=Fader Niels Madtzss: Sold: t: V. Madtzs Nielss: i Lomsaas.
Testes: Andres Olss:, Anders Michelss: af Zonnerop, Jens Perss: af Holmstrop, Niels Madtzss: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Ole Anderssøns Kone af Lomsaas, Maren Madtzses af Højbye, Luce Lars d: t: Ole Brødde i Tengslemarch, Birte Per Nielssøns d: af Holmstrop.

Dominica reminiscere.

20. marts 1707

Mætte Per Monssøns Rytteres d: af Nye=gaaerd. Else Pers d: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Hans Olss: t: Jens Madtzss: af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Lars Hanssøns Skaanjngs søn Jens af Højbye.
Susc: Maren Jens madtzssøns jbid:
Testes. Per Jenss: drag: t: Jørgen Jyde, Jens Larss: t: gl Anders Michelss:, jb: Maren Jens Perssøns af Ellinge, Anne Hollænderens d: paa gaaerden jbid:, Karen Niels d: t: Degnen.

Samme dag gich Jens Larssøns Kone Bodel Jens d: af Kljndt i Kirchen.

Samme dag bleffue begraffued 3 lijg:

Det 1ste Lars Anderss: af Kljndt.

Det 2det hans søns Jens Larssøns spæede søn Niels jbid: (som bleff Døbdt 6te ugers Dagen føre sc: Dominica post Epiphan 5 prox:)

Det 3die Svend Perssøns ljden d: Kirsten af Trane huused.

Die deprecat: passion: 3t:

23. marts 1707

bleffue troe=loffuede Knud Olss: ung Karl, og Maren Lars d: Enche af Lomsaas.

Samme dag bleff Døbdt Peder Nielssøns d: Cjdtzse af Højbye.
Susc: Zire Frue Qvarter=Mester Succows.
Testes. V. Anders Michelss:, Sørn Niels Degns søn, Anders Jens Anderssøns søn, Cjdtzse Madtzs Hanssøns Kone, Bodel Pers d: t: Jens Madtzss: alle af højbye.

Dominica Oculi.

27. marts 1707

Gich Anders Jenssøns Kone af Nyrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Cathrine Liggeres af Højbye.

Die deprecat: passion: 4ta

30. marts 1707

bleffue troe=loffuede Niels Madtzss: og Cjdtzse Niels d: af Lomsaas.

Dominica Lætare

3. april 1707

Lars Jacobss: drag: t: Per Boess: af Gudmandrop. Madtzs Jacobss: drag: t: Madtzs hanss: Michel Olss: t: Præsten, Anne Anders d: t: jbid: Jnger Sørns d: t: Ole Sørnssøn, Michel Jpss: t: Jens Madtzss:, Cjdtzse Madtzs Hanssøns d: ej føre, Else Frue Qvarter=Mesters, Ljsbeth Sophie hendes d:, Cjdtzse Jens Larssøns d:, Ellen Niels d: hos ham, Jens V. Anders Michelssøns søn, Maren Ols d: t: ham, Johanne Ols d: hos Danjel af Højbye. Kirsten Lars Sørnssøns d: ej føre, Karen Knuds d: t: gl Madtzs Nielss: ej føre, Karen Ols d: t: Anders Madtzss: af Lomsaas. Povel, Hans, Karen Niels Olssøns børn af Staaerop.

Die deprecat: passion: 5ta, som var d 6 april:

6. april 1707

bleff begraffued Peder Jenssøns d: Maren af Højbye.

Dominica judica.

10. april 1707

Madtzs Olss: Røgtere paa Anne=bjerg=gaaerd. Jens Madtzss: drag: t: Lars Jacobss: af Nye=Gaaerd. Hans Larss: drag: t: Niels Larss:, Dorthe Pers d: jbid: Cjdtzse Lars Madtzssøns d:, Tyre Pers af Ebbelyche. Maren, Mætte Kjelds døttere, Madtzs Per Nielssøns søn af Gudmandrop. Anne Thoers, Niels Hemmingss: af Lomsaas. Magrethe Lars Jenssøns d: af Steenstrop. Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop. Per Ole Anderssøns søn, Bodel Lars Jacobssøns d:, Bodel Eskes d: ej føre, af Staaerop. Christen Larss:, Hans Ejlerss: t: Herman, Kirsten hos Fad: Lars Christenss:,Per Ejlers s: ej føre, Jens Nielss: t: Hans Larss: ej føre af Ubberop. Tyre Jps d: t: Mons Sørnss: af Nyerop. Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss:, Ljsbeth Jørgens d: t: Per Sørnss:, Birte hos Fad: Per Nielss: Cjdtzse Jens d: t: ham, Bodel Anders d: t: Eske Nielss: af Holmstrop. Ljsbeth Rasmus d: t: Niels Sørnss:, Johanne Pers d: t: Jens Larss: af Kljndt. Niels Jenss: drag: t: Madtzs Perss:, Bodel Pers d: t: Jens Madtzss: Anne Madtzs d: t: Jens Anderss:, Magrethe Pers d: Spinde=Kone bes: af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Niels Nielss: af Asmjndrop, og Anne Ols d: af Staaerop.

Samme dag bleff begraffued Vibeche Sl. Jens Mortenssøns af Højbye.

Den 14 april: die jovis

14. april 1707

communicerede vores k: Sjæle=Sørgere dend Ær=værdige, hæder=lige, og vel=læred Mand Hr Johan Christopher Christopherss: Skiønthier, og hans dyd=ædel Madame Anne Cathrine Rjbe, og Maren Anders d: stue=pige.

Dominica Palmarum.

17. april 1707

Kirsten Ole Jacobssøns d: af Lomsaas. Niels, Lars Jens Nielssøns sønner af Gudmandrop. Anne Jffuers d: t: Ole Hanss:, Bodel Jffuers hos Jan Olss:, Hans Perss: t: brod: Mons Perss: jbid: Ljsbeth Jffuers d: t: Andres Nielss:, Johanne Michels d: Sørn Larssøns stiff=d: Kirsten Pers d: hans tienst=pige ej føre af Steenstrop. Lars Perss: Per Skaanjngs stiff=søn af Ubberop. Per Larss: Laqvej paa Anne=bjerg=gaaerd. Anders Jens Anderssøns søn ej føre af Kljndt. Jens Jens Jernssøns søn ej føre af Ebbelyche. Cjdtzse, Jens Per Jenssøns børn, Karen Niels d: t: Degnen, Birte Niels d:, Anne Ljsbeth Mons d: bes: t: Madtzs Perss: af Højbye.

Samme dag gich udi Kirchen Rasmus Nielssøns, og Jens Nielssøns Kone af Zonnerop. Jørgen Jesperssøns Kone af Højbye. Niels Michelssøns Kone af Ubberop.

Den 19 april: die Martis

19. april 1707

bleff begraffued Bodel Niels Thomæsøns af Nyerop.

Festo Viridium.

21. april 1707

Madtzs Sold: Kjeldssøn, Kirsten Niels Skaanjngs d:, Gjertrud Anders d: t: Per Nielss: ej føre af Gudmandrop. Ole Sørnss:, Povel Jenss:, Anne Lars d: ej føre, Niels Madtzssøn t: Ole Brødde af Tengslemarch. Jørgen Anderss: t: Anders Madtzss:,Kirstine Anders d: t: V. Madtzs Nielss: Brødde, Kirsten gl Madtzs Nielssøns d:, Niels gl Niels Nielssøns søn, Maren, Bodel søsterne af Lomsaas. Madtzs, Anders, Marthe, Cjdtzse Anders madtzssøns børn, Lars, Per, Maren Ole Nielss; Cjdtzse Anders d: t: ham ej føre af Steenstrop, Luce søst: t: Niels Nielss:, Anders Christenss: Sold:, Anne søst: Njelauses stiff=børn, Jens Anderss: t: Niels Nielss: Esben Larss: t: Sørn Larss: af Steenstrop. Per Larss: t: Niels Larss: af Ebbelyche. Ole Larss: t: Madtzs Larss: Peder Madtzss: t: Rasmus Andreæsøn, Otthe Eskess: drag: t: Mons Sørnss: Kirsten Bents d: t: Anders Perss: Karen og Cjdtzse Lars Døtterer Claus Jacobssøns Stiff=døtterer af Nyerop. Karen og Bodel Bolles døtterer af Zonnerop. Kirsten Sørns d: t: Herman af Ubberop. Madtzs, Jeppe Madtzs Larssøns sønner af Holmstrop. Kirsten Anders d: t: Per Nielss: Alle Nielss:, Jens Sørnss: Sold: Degnens Terskere, Christen Nielss: Præstens Loe=Mand, Kirsten Pers d: t: Væffueren af Højbye.

Dominica in albis.

1. maj 1707

Jørgen, Christopher, Magrethe Niels Perssøns børn af Kljndt. Niels Anderss: t: Lars Madtzss: af Ebbelyche. Anne Jørgens af Zonnerop. Maren Nielses, Bodel hendes d:, Knud Olss: og Maren Haffu=gaaerds fæste=folch af Lomsaas. Sørn Perss: Røgtere paa Ellinge=gaaerd. Karen Ols d: t: Madtzs Larss:, Magrethe Jens d: t: Vesthj, Anne Niels Olssøns, Cjdtzse Pers d: bes: hos Rasmus af Nyerop. Sara Jørgens d: t: Lars Jacobss: af Nye=gaaerd. Karen Pers d: t: Jens Perss: af Steenstrop. Niels Nielss: drag:, Luce Lars d:, Madtzs Nielss: drag: t: Christian Nielss: Niels Bentzss: drag: t: Niels Jacobss:, (Niels Nielss: og Anne Ols d: fæste=folch af Asmjndrop) af Tengslemarch. Anneche Jonæ Skræderes d:, Karen Jens Hanssøns, Bodel Evertes, Bodel Knuds d: hendes d: af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Jens Anderss: af Græffuinge, og Marthe Anders d: af Steenstrop.

Samme dag bleff Døbdt Madtzs Perssøns d: Jnger af Højbye.
Susc: Præste=Konen Madame Anne Cathrine Rjbe Skjønthiers jbid:
Testes. Lieutenant Mathias Lerche offuer drag:, Qvarter=Mester Christopher Henric Succow offuer Cavalleriet, Sørn Nielss: Degnens søn af Højbye. Anne Niels Larssøns Kone af Ebbelyche, Maren Lars Jacobssøns d: af Nye=gaaerd.

Den 4 Maj: die deprecat: mens: ordinar:

4. maj 1707

bleff begraffued Jens Nielssøns u=døbde søn af Højbye uden sang og Klang.

Dominica misericord:

8. maj 1707

Lars Rasmuss: Sold: t: Lars Jenss:, Lars Madtzs Hanssøns søn, Madtzs Perss: Sold: t: Jens Perss: af Steenstrop. Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=søn, Bodel Jydes af Lomsaas. Christen Sørnss: af Zonnerop. Jep Perss: Sold: t: Jon Olss: af Gudmandrop. Niels Madtzss: af Holmstrop. Jacob, Ole, Maren Lars Jacobssøns børn af Nye=gaaerd. Per Jenss: drag: t: Jørgen Jyde, Hans Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss:, Michel Michelss: bryggere, Jnger Skaanjngs, Maren Madtzses af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Jep Madtzssøns søn Madtzs af Staaerop.
Susc: Ole Anderssøns Kone Luce jbid:
Testes. Hans Per Jenssøns søn, Jens V. Anders Michelssøns søn, Karen Tye Larssøns Kone, Barbara Per Jacobssøns Kone, Johanne Niels Perssøns d: alle af Højbye.

Samme dag gich Magrethe Lars Skaanjngs Kone i Kirchen af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Knud Olss: og Maren Haffu=gaaerds af Lomsaas.

Dominica Jubilate.

15. maj 1707

Anne Ole Skræderes af Gudmandrop. Niels Anderss: Røgtere paa Anne=bjerg=gaaerd. Christen Hans Anderssøns søn, Gjertrud Ols af Zonnerop. Bodel Peder Olssøns d:, Lars Anderss: t: ham, Hans Madtzss: t: Hans Jpss: af Nye=gaaerd. Hans Povelss: Fugle=Fængere af Tengslemarch. Maren Hans Jenssøns, Anne Madtzs d: hos Andres at være af Steenstrop. Anders Jens Anderssøns søn, Bente Jons d: t: Præsten, Lars hanss: Skoemagere, Niels Jenss: t: Madtzs Perss:, Anne Hans d: t: Jens Madtzss:, Kirsten Madtzs d: og Cjdtzse Pjls i de fattiges huus, Ellen Anders Povelssøns af Højbye.

Dominica Cantate.

22. maj 1707

bleff Døbdt to ægte børn:

Det 1ste Hans Larssøns søn Ole af Ubberop.
Susc: Frue Vibeche Wildenraths paa Anne=bjerg=gaaerd.
Testes. Christen Larss: t: Herman, Zacharias Nielss:, Per Perss: Sold: t: Per Skaanjng, Kirsten Lars d: hos Lars Christenss:, Kirsten Sørns d: t: Herman, alle af Ubberop.

Det 2det Niels Nielssøns d: Maren af Steenstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Madtzs Larss: hendes Mand jbid:, Hans Povelss: Fugle=Fængere af Tengslemarch, Per Ejlerss: t: Herman af Ubberop, Magrethe Lars Skaanjngs Kone af Højbye, Magrethe Lars Jenssøns d: af Steenstrop.

Den 28 Maji die Mercurij

28. maj 1707

bleff begraffued Madtzs Olssøns stiffd: Bodel Pers d: af Hundstrop, som døde i barsel=seng, og var besoffued af Jens Anderss: Glar=Mestere giffdt Mand, og boende paa Kirche=gaaerden i Asmjndrop.

Samme dag bleff Døbdt hendes u=ægte d: Bodel, bleff ud=lagt til Barne=Fader Jens Anderss: Glar=Mestere giffdt Mand, og boende paa Kirche=gaaerden i Asmjndrop.
Susc: Karen Madtzs Andreæsøns jbid:
Testes. Madtzs Olssøn af Hundstrop, Herman Christenss: af Ubberop, Zacharias Nielssøn jbid:, Kirsten Sørns d: t: Herman jbid:

Dominica vocem Jucundit:

29. maj 1707

Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop. Maren Niels d: bes: af Ellinge. Johanne Niels Perssøns d:, Henric Zachariæsøn Substitut, Bodel Sigvards i de fattiges huus af Højbye. Ole Niels Olssøns søn af Staaerop. Kirsten Sørns d: t: Stiff=Fad: Jens Michelss: af Kljndt. Jens Jens Jenssøns søn, Lars Olss: t: Ole Jacobss: Madtzs, Ole, Karen Niels Haffu=gaaerds børn af Lomsaas.

Samme dag bleff begraffued Lars Sørnss: af Zonnerop.

Festo ascensionis Xsti.

2. juni 1707

bleff Døbdt Niels Jacobssøns Jacob af Tengslemarch.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone af Lomsaas.
Testes. Madtzs Nielss: drag: t: Christian Nielss: af Tengslemarch, Per Povelss: Fiskere af Zonnerop, Peder Madtzss: af Lomsaas, Kirsten gl Madtzs Nielssøns d: jbid: Sara Madtzs Larssøns Kone af Nyerop.

Dominica Exaudi

5. juni 1707

Jens Michelss: Lars Avessøns stiff=s: af Staaerop. Niels Madtzss: drag: t: V. Madtzs Nielss:, NB som samme dag bleff ud=lagt af Marie Anders d: af Holmstrop, hvilchen han haffde be=soffued, og fick han 2de børn, eet drenge og eet pige=barn, vide Dominica Invocavit.

Samme dag bleff publice absolvered Marie Anders d: af Holmstrop, som tredie gang haffde forseed sig imod det 6te bud, og fich tvillinger een søn og een d: ; hun ud=lagde Niels Madtzss: drag: til Barne=Fad: da tjenende V. Madtzs Nielss: af Lomsaas, men dend tid at børnene bleffue afflede, da tiende han i Legged udi Holmstrop.

Den 9 junij die Jovis

9. juni 1707

bleff begraffued Peder Ole Nielssøns søn af Steenstrop.

Den 10 djto die Veneris

10. juni 1707


bleff begraffued Marie Anders Datters eene u=ægte barn, sc: sønnen Madtzs, uden sang og Klang; vide amplig Dominica Invocavit.

3t: Pentec: Festo.

14. juni 1707

bleff Døbdt Madtzs Anderssøns d: Marthe af Højbye.
Susc: Dorthe Jens d: Clemets Væffuers Kone jbid:
Testes. Anders Jens Anderssøns søn jbid: Anders Anders Madtzssøns søn, Lars Ole Nielssøns søn, Anne Christens d: Nielauses stiff=d:, Anne Anders d: lærde hos Væffueren alle 4 af Steenstrop.

Samme dag gich Anne Lars d: Madtzs Perssøns Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica Trinit:

19. juni 1707

Anders, Cjdtzse Ave Perssøns børn af Staaerop. Karen Niels Haffu=gaaerds d: af Lomsaas. Niels Madtzss: Cjdtzse Niels d: troe=loffuede folch, jbid:

Dominica post Trin: 1ma.

26. juni 1707

Magrethe Fiskeres, Jens Jacobss: hendes søn af Nyerop. Karen gl Anders Michelssøns d:, Jens Larss: hans Karl af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Niels Madtzss: og Cjdtzse Niels d: af Lomsaas.

Samme dag gich Jep Madtzssøns Kone Kirsten Pers d: af Staaerop i Kirchen.

Dominica post Trin: 2da.

3. juli 1707

bleff vjede Jens Anderss: Ost=Jndie=farer af Grevinge, og Marthe Anders d: af Steenstrop.

Samme dag gich Niels Nielssøns Kone af Steenstrop, og Hans Larssøns Kone af Ubberop i Kirchen.

Den 6 julij die deprecat: mens: ordinar:

6. juli 1707

bleff begraffued Marie Anders Datters u=ægte andet barn, sc: d: Anne; vide Dominica Invoc:

Dominica post Trin: 3t:

10. juli 1707

Sørn, Michel, Karen, Jnger Kirsten Anders Smeds børn af Lomsaas. Maren Jens Sørnssøns d: af Nyerop. Jens Lars Jacobssøns søn af Nye=gaaerd. Per Per Lade=Fogeds søn af Hundstrop. Per Skrædere Anne Ole Skræderes søn ej føre af Gudmandrop. Jens Andreæsøn Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd. Povel Rasmuss: Møllere af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Hans Oluffss: og Kirsten Lars d:

Samme dag gich Niels Jacobssøns Kone af Tengslemarch i Kir:

Den 14 julij die Jovis

14. juli 1707

bleff Døbdt Vel=ædel Lieutenants offuer Cavalleriet Johan Asmi søn Johan Fridric af Højbye.
Susc: Vel=ædel Rit=Mesters Stephans Frue af Gravinge.
Testes. Vel=ædel Lieutenant offuer Cavalleriet Thomas Kindemundt af Atterop, Kongl Majestæts Vel=vijse Bye=Foged Pejter Schumacher af Nye=Kjøbing, Qvarter=Mester Henric Succow af Højbye, dend Gud= og dyd=elskende Matrone Anne Cathrine Hans d: Rjbe, Vores K: Sjæle=sørgeres dend Ær=værdige, hæder=lige, og Vel=læred Mands Hr Johan Christophers Skjønthiers Kone, Magrete Bjering paa Anne=bjerg=gaaerd.

Dominica post Trin: 4ta.

17. juli 1707

gich Madtzs Anderssøns Kone af Højbye i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Hans Larssøns ljden søn Ole af Ubberop, uden sang og Klang.

Den 19 julij die martis

19. juli 1707

bleff begraffued Peder Jenssøns Rytteres ljden søn af Tengslemarch.

Dominica post Trin: 5ta.

24. juli 1707

Cjdtzse Michels d: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Jacob Jacobssøn Hollænderens søn paa Ellinge=gaaerd. Gjertrud Sl. Hr Peders, Johanne Frich søsteren, Sørn Degnens søn af Højbye.

Samme dag bleff begraffuede tvende Niels Larssøns døed=fødde pjege=børn, (tvillinger) af Ebbelyche, og bleff taled offuer dem i Vaaben=huused.

Samme dag bleff Døbdt Sørn Christenssøns Rytteres d: Maren af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns jbid:
Testes. Jens Larss: Ryttere jbid: Peder Knudss: Ryttere, Sørn Nielss: Degnens søn, Johanne Pers d: t: Præsten, Johanne Niels d: af Højbye.

Dominica post Trin: 6ta.

31. juli 1707

Hans Olss: og Kirsten Lars d: troe=loffuede folch. Andres Michelss: Sold: af Holmstrop. Anne Hollænderens d: paa Anne=bjerg=gaaerd.

Dominica post Trin: 7t:

7. august 1707

bleffue vjede Hans Olss: af Ebbelyche og Kirsten Lars d: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 8va.

14. august 1707

bleff Jeremias Johan Ditløffss: Ryttere publice absolvered, fordi han haffde besoffued Karen Niels Olssøns d: af Staaerop.

Samme dag gich Lieutenant Johan Asmi Frue af Højbye i Kirchen paa een sær maade, sc: at hun bleff introducered af Præsten, og offrede intet.

Samme dag bleffu begraffued Eske Skræderes døed=føded barn af Holmstrop uden sang og Klang.

Samme dag bleff Døbdt V. Ole Hanssøns søn Michel af Gudmandrop.
Susc: Maren Jens Madtzssøns af Højbye.
Testes. Anders Jenss: jbid: Lars Jacobss: drag: t: Per Boess: af Gudmandrop, Per Boessøns Kone jbid:, Johanne Pers d: Præstens Koche=pige, Karen Niels d: t: Degnen.

Dominica post Trin: 9na.

21. august 1707

Mætte Per Monssøns Rytteres d: af Nye=gaaerd. Else søst: t: Hollænderen i Anne=bjerg=gaaerds Hollændere=huus. Ole, Povel Niels Olssøns sønner af Ebbelyche.

Samme dag bleff blice absolvered Mons Svendss: Knabe drag: af Højbye, fordi han haffde besoffued Cjdtzse Anders Hanssøns d: jbid:, som og Dominica Invocavit prox: publice paa samme maade bleff absolvered.

Samme dag bleff Døbdt Lars Madtzssøns Kones Cjdtzse SørnsDatters ljvende barn sc: søn Lars af Ebbelyche.
Susc: Bodel Degns af Højbye.
Testes. Ole Brødde af Tengslemarch, Ole Jacobss: af Lomsaas, Madtzs Jacobss: drag: t: Madtzs Hanssøns af Højbye, Luce Anders d: Anders Madtzssøns Kone af Lomsaas, Kirsten Anders Smeds d: jbid:

Dominica post Trin: 10ma.

28. august 1707

Ole Sørnss: og hans kone, Nicolaj Hop=Mester Ryttere og hasn Kone af Højbye.

Samme dag bleff publice absolvered Karen Niels Olssøns d: af Staaerop, som var besoffued af een Ægte=Mand een Ryttere ved naffn Jeremias Johan Ditløffss:, som og 14 dagen føre sc: Dominica p: Tr: 8 pub: bleff absolv:

Dominica post Trin: 11ma.

4. september 1707

Niels Nielss: og Anne Ols d: troe=loffuede folch af Asmjndrop. Otthe Eskess: drag: af Nyerop. Thomas Nielssøn Høg Laqvej paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag gich Niels Larssøns Kone af Ebbelyche, og Sørn Christenssøns Rytteres Kone af Holmstrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Lars Madtzssøns ljden søn Lars af Ebbe=lyche, som bleff Døbdt Dominica p: Tr: 9na prox:

Den 9 7br die Veneris

9. september 1707

bleff begraffued Niels Christenss: Vivild forige Sæde=degn for Højbye Meenighed.

Dominica post Trin: 12ma.

11. september 1707

Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop. Bodel Eskes d: Ave Jenssøns stiff=d: af Staaerop. Kirsten Anders d: t: Jens Brødde af Rørvig. Anne Anders d: (Per Truelssøns), Bodel Ejlers Kones Moder af Ubberop. Kirsten Pers d: Væffue=pige, Marthe Erichs, Cjdtzse Jens d: t: Præsten, Else Qvarter=Mesters Sl. Per Nielssøns Enche, Ljsbeth Marie hendes d: af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Niels Nielss: og Anne Oluffs d: boer udi Asmjndrop.

Dominica post Trin: 13 tia.

18. september 1707

Povel, Hans Niels Olssøns sønner, Luce Lars Jacobssøns d: af Staaerop. Karen bes: Bodel Bolles d: søst: af Zonnerop. Luce Lars d: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Jens Jens Jenssøns søn, Per Larss:, Dorthe Pers d:, Anne Thoers t: Niels Larss:, Tyre Pers af Ebbelyche. Kirsten Sørns d: Jens Michelssøns d: af Kljndt. Bodel Jydes af Lomsaas. Christen Mørch Rjde=Foged, Michel Michelss: bryggere paa Anne=bjerg=gaaerd. Jens Soldat, og Ole Ole Perssøns Stiff=sønner, Madtzs Olss:, Anne Jffuers d: t: V: Ole Hanss:, Bodel Jffuers hos Jon af Gudmandrop. Esben Larss:, Ljsbeth Jffuers d: t: Sørn Larss: af Steenstrop. Cjdtzse Madtzs Hanssøns d:, Michel Jpss:, Bodel Pers d: t: Jens Madtzss: Jens V. Anders Michelssøns søn, Maren Ols d: t: ham, Anders Jacobss: Jyde, Michel Olss:, Hans Olss:, Bente Jons d: t: Præsten, Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss: Johanne Ols d: hos Danjel, Ellen Niels d: hos Jens Lille=gaaerd af Højbye.

Den 20 7br: die Martis

20. september 1707

communicerede vores k: Sjæle=sørgere dend Ær=værdige, hæderlige, og Vel=læred Mand Hr Johan Christopher Skjønthier, og Anne Cathrine Rjbe hans Dyd=ædel Madam, og Cathrine Marie hans søster.

Dominica post Trin: 14ta.

25. september 1707

Christen Larss: og Hans Ejlerss: og Kirsten Sørns d: t: Herman, Kirsten fos Fad: Lars Christenss:, Jens Nielss: t: Hans Larss:, Lars Perss: Sold: t: Per Skaanjng af Ubberop. Jens Madtzss: drag: t: Lars Jacobss: af Nye=gaaerd. Anne Niels Skaanjngs, Magrethe Jens d: t: Vesthi Nielss:, Per Madtzss: t: Rasmus Andreæsøn, Ole Larss: Madtzs Larssøns brod: t: ham af Nyerop. Christen jens sørnssøns brod:, Annw Jørgens bes: af Zonnerop. Per Larss: Laqvej, Madtzs Olss: Kudsk, Dorthe Anders d: stur=p: paa Anne=bjerg=gaaerd. Niels gl Niels Nielssøns søn, Kirsten Lars Sørnssøns d:, af Lomsaas. Hans Larss: drag: t: Niels Larss:, Maren Lars Madtzssøns søster, Cjdtzse hans d:, Niels Anderss: t: ham af Ebbelyche. Lars Jacobss: drag: t: Per Boess:, Hans t: brod: Mons Perss: af Nye=gaaerd. Madtzs Jacobss: drag: t: Madtzs Hanss:, Kirsten Anders d: t: Per Nielss:, Jens og Cjdtzse Per Jenssøns børn, Cathrine Pers d: t: Lieutenant Asmi, Johanne Peders d: t: Præsten, gl Bodel Anders d: af Højbye.

Samme dag bleff begraffuede to lijg:

Det 1ste Madtzs Monss: af Zonnerop.

Det andet Maren Niels Nielssøns spæde d: af Steenstrop.

Samme dag bleff Døbdt Karens Niels Olssøns datters u=ægte d: Bodel af Staaerop. Vide Dominica post Trin: 10 et 8va supra prox:
Susc: Sara Madtzs Larssøns af Nyerop.
Testes. Madtzs larss: jbid:, Ole Mor=Brod: til barnet, Ljsbeth Jørgens d: t: Per Sørnss: af Holmstrop.

Samme dag gich V. Ole Hanssøns Kone af Gudmandrop, Og Eske Sartoris Kone af Holmstrop i Kirchen.

Festo Michaelis.

29. september 1707

Bleff Døbdt Anders Perssøns d: Bodel af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Jens Sørnss: Jyde, Madtzs Madtzss: drag: af Zonnerop, Alle Nielss: af Højbye, Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss: af Holmstrop, Karen Bolles d: bes: af Zonnerop.

Dominica post Trin: 15ta.

2. oktober 1707

Ole Niels Olssøns søn Staaerop, Bodel Evertes hos Jep Madtzssøn jbid: Niels Jpss:, Jep Perss: Sold: t: Jon Olss: af Gudmandrop. Karen Lars d: og Cjdtzse søst: Clauses stiff=døtt: Kirsten Bents d: t: Anders Perss: af Nyerop. Niels jenss: drag:, Niels Jenss:, Birte Niels d: t: Jens Madtzss:, Anne Ljsbeth Mons d: bes: t: Madtzs Perss:, Anne Madtzs d: t: Jens Bentzss:, Magrethe Pers d: Spinde=Kone af Højbye. Povel Jenss og Anne Lars d: t: Sørn Jenss: af Tengslemarch.

Dominica post Trin: 16ta.

9. oktober 1707

Madtzs Sold: Maren, og Mætte Kjelds børn, Anders, og Hans gl Ole Hanssøns børn, Gjertrug Anders d: t: Per Nielss: af Gudmandrop. Karen Ols d: t: Anders Madtzss:, Jørgen Anderss: brødde t: jbid:, Kirstine Anders d: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Magrethe Lars Janssøns d: af Steenstrop. Cjdtzse Pers d: t: Rasmus Andreæsøn, Tyre Jps d: t: Mons Sørnss: af Nyerop. Madtzs Madtzss: drag: t: Per Fiskere af Zonnerop. Jeppe Madtzss: drag: og Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss:, Ljsbeth Jørgens d: t: Per Sørnss: af Holmstrop. Madtzs Nielss: drag: t: Christian Nielss:, Niels Madtzss: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Hans Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss: Cjdtzse Pjls og Maren Madtzses i de fattiges huus af Højbye.

Dominica post Trin: 17ma.

16. oktober 1707

Lars Rasmuss: Sold: t: Lars Jenss:, Anders, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn, Luce Anders d: t: Niels Nielss:, Cjdtzse søst: t: Ole Nielss:, Anne Madtzs d: t: Andres Nielssøns, Anders Christenss: og Anne søst: Nielauses stiff=børn af Steenstrop. Bodel Knuds d: hos Jep Madtzss: af Staaerop. Sara Jørgens d: t: Lars Jacobss: af Nye=gaaerd. Karen Ols d: t: Madtzs Larss: af Nyerop. Ljsbeth Rasmus d: t: Niels Sørnss:, Jørgen, Christopher, Magrethe Niels Perssøns børn, Johanne Pers d: t: Jens Larss: af Kljndt. Kirsten Henrics d: Madtzs Monssøns forige dragons Enche af Zonnerop. Kirsten d: ej føre af Tengslemarch. Per t: Fad: Ejler af Ubberop. Bodel, Maren gl Niels Nielssøns døttere, Jens Anderss: Maren Haffu=gaaerds søn, Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=s: af Lomsaas. Madtzs Per Nielssøns søn af Gudmandrop. Alle Nielss:, Bodel Zigvards og Kirsten Madtzs d: i de fattiges huus af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Oluff Sørnss: da tjennende Sørn Jenss: af Tengslemarch, og Anne Pers d: Enche af Zonnerop.

Samme dag bleff Døbdt Sørn Larssøns søn Michel af Steenstrop.
Susc: Maren Jens Madtzsøns Sogne=Fogedens Kone af Højbye.
Testes. Ole Nielss: Enche=Mand og Madtzs Perss: Sold: t: Jens Perss: af Steenstrop, Madtzs Madtzss: af Svinnjnge, Niels Nielssøns Kone af Steenstrop. Cjdtzse Jens d: t: Præsten.

Den 18 8br: die Veneris

18. oktober 1707

bleffue begraffuede to lijg:

Det eene Sørn Larssøns Kone Bodel Michels d: af Steenstrop.

det andet Michel hans søn, som bleff Døbdt Dominica 16ta prox:

Dominica post Trin: 18va.

23. oktober 1707

Per Olss: drag: Ole Anderssøns søn af Staaerop. Maren Nielses, Bodel hendes d:, Mons og Kirsten gl Madtzs Nielssøns børn, Niels Madtzss: Sold: t: V. Madtzs Nielss: Kirsten Knuds d: af Lomsaas. Birte hos Fad: Per Nielss: Cjdtzse Jens d: t: ham, Bodel Anders d: t: Eske, Marie Anders d: bes: af Holmstrop. Sørn Perss: Røgtere paa Ellinge=gaaerd. Kirsten Niels Jenssøns Skaanjngs d: af Gudmandrop. Johanne Michels d: hos Stiff=Fad: Sørn Larss: Kirsten Pers d: t: ham, Madtzs Anders Madtzssøns søn af Steenstrop. Jens Sørnss: Sold: t: Christen Madtzss: af Hønsinge. Johanne Jens Christenssøns af Zonnerop. Per Jenss: drag: t: Per Nielss:, Karen Jens Hanssøns, Magrethe Jydes, Lars Hanss: Skoe=magere, Christen Perss: Skor=magere af Højbye.

Samme dag gich Cjdtzse Lars Madtzssøns Kone af Ebbelyche i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Voldborg Ros af Lomsaas uden sang og Klang.

Den 28 8br: die Veneris

28. oktober 1707

bleff begraffued Ole Jacobssøns Kone Anne Hans d: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 19na.

30. oktober 1707

Madtzs Madtzss: t: Niels Nielss:, Maren Povels hos Jens Perss:, Karen Pers d: t: ham, Ole Nielss: Enche=Mand, Lars, Maren hans børn af Steenstrop. Karen Bodel Jydes d:, Ole Jacobss: Enche=Mand, Jens Jens Jenssøns søn af Lomsaas, Niels Hemmingss: Enche=Mand jbid: Per Nielss: Enche=Mand, Jens hans søn, Niels Madtzss: Enche=Mand af Holmstrop. Gjertrud Ols, Christen Hanss: af Zonnerop. Jens Sold: Knud Jenssøns søn, Niels, Lars Jens Nielssøns sønner af Gudmandrop.

Samme dag bleff Døbdt 2de børn:

Det eene Per Sørnssøns søn Sørn af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns Kone jbid:
Testes. Jens Olss: i Holmstrop, Anders Michelss: i Zonnerop. Alle Nielss:, Madtzs Hanssøns d: Cjdtzse, gl Anders Michelssøns d: Karen af Højbye.

Det andet V. Madtzs Nielssøns d: af Lomsaas.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. V. Niels Nielss: jbid: Jens Anderss:, Michel Larss: Karen Niels Haffu=gaaerds d:, og Maren Niels d: alle af Lomsaas.

Dominica post Trin: 20.

6. november 1707

Anders og Anne ej føre Per Olssøns børn af Nye=gaaerd, Lars Anderss: Sold: t: ham, Bodel hans ældre d: Jens Jacobss: Fiskere af Nyerop. Bodel Anders d: bes: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Anders Jens Anderssøns søn af Kljndt. Anders jens Bentzssøns søn, Jnger Skaanjngs, Anne Anders d: t: Præsten føre, men nu i Nye=Kjøbing.

Samme dag bleffue troe=loffuede Ole Jacobss: og Kirsten Madtzs d: af Lomsaas. Sampt Esben Larss: og Bodel Zonnebolds d: af Zonnerop.
 

Dominica post Trin: 21ma.

13. november 1707

Anders, og Cjdtzse gl Aves børn af Staaerop. Lars Olss: t: V. Niels Nielss: af Lomsaas. Peder Olss: hos sin Moder i Gudmandrop. Ellen Anders Povelssøns, Anne Hans d: t: Jens Madtzss:, af Højbye. Ole Søffrenss: og hans Fæste=Kone af Zonnerop.

Samme dag stod Anne Sophie Oluffs d: aabenbare skriffdt, og ud=lagde til Barne=Fader een drag: t: Jens Madtzss: i Højbye ved naffn Lauridtzs Jacobss:

Den 16 9br:

16. november 1707

bleff Lauridtzs Jacobssøns d: Maren af Nye=gaaerd begraffued ved Prædichen og sang.

Dominica post Trin: 22da.

20. november 1707

Jens Olssøns 2de Døttere af Holmstrop. Hans Madtzss: t: hans Jpss: i Nye=gaaerd. Madtzs Perss: t: Ole Nielss: i Steenstrop., Madtzs Hanssøns søn Lars jbid: Maren Niels d: hos Karen Jenses i Ellinge. Karen og Jnger gl Anders Michelssøns Døtterer, hans Karl Jens Larss: af Højbye. Henric Zachariæsøn Substitut jbid:

Samme dag bleffue vjede Ole Sørnss: og Anne Pers d: af Zonnerop.

Den 24 9br:

24. november 1707

bleff Christen Pederss: Skoe=magere begraffued uden prædichen og sang.

Dominica 1 advent:

27. november 1707

Jacob og Ole Lars Jacobssøns sønner af Nye=gaaerd. Jens Lars Avessøns stiff=søn af Staaerop. Madtzs, Ole, og Karen Niels Haffu=gaaerds børn af Lomsaas. Madtzs Christopherss: drag: t: Sørn Jenss: i Tengslemarch. Jens Madtzssøns pige Kirsten Anders d:, Johanne Niels Perssøns i Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Sørn Larss: og Maren Oluffs d: af Steenstrop.

Den 30 9br: die Mercurij

30. november 1707

bleff christned Vel=ædel og Vel=bjurdige Christian Wildenrath til Anne=bjerg og Ellinge=gaaerder hans søn Johan , var tilforn hjemme=døbdt.
Susc: Høj=ædel og Vel=baared Oberstes Lieutenants Friderics Randtzovs Frue i Svinnjnge uden Herred, hos hende følgende Vel=ædel Regiments=Skriffueres Richards Nielssøns Kjæreste paa Dragsholm.
Testes. Høj=ædel og Vel=baared Hr Oberst Lieutenant Frideric Randtzov, Vel=ædel Hr Capitain Ziegler offuer Dragonerne i Vijg, Vel=ædel Hr Ritmester Stephanssøn i Greffuinge, Vel=ædel Hr Lieutenant offuer Dragonerne Bjaseld i Højbye, Hr Arnoldi Kiæreste Marie Schumacher i Nye=Kjøbing.

Dominica 2 advent:

4. december 1707

Hans Povelss: auceps t: Christian Nielss: af Tengslemarch. Jngeborg Hans Jpssøns d: af Nye=gaaerd. Sørn og Michel Anders Smeds sønner i Lomsaas.

Samme dag bleffue vjede Ole Jacobss: og Kirsten Madtzs d: i Lomsaas.

Samme dag til holdede Peder Sørnssøns Kone af Holmstrop Kirche=gang.

Noch var til Guds bord 2de piger dend eene Knud Olssøns stiff=d: Anne af Lomsaas, dend anden Anders Jenssøns d: Kirsten af Zonnerop t: Niels Madtzss: af Lomsaas.

Den 9 10br:

9. december 1707

bleff Jens Nielssøns Huus=Mands søn Christian i Ubberop hjemme=døbdt.

Dominica 3 advent:

11. december 1707

Maren Jens d: værende til Niels Olssøns i Staaerop. Jnger, og Karen Anders Smeds 2de døtterer i Lomsaas. Gjertrud Sl. Hr Peders og hendes søster Johanne Frich af Højbye.

Samme dag bleff christned Anders Larssøns Huus=Mands søn af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns jbid:
Testes. Karen Bolds i Zonnerop, Niels Nielss: af Lomsaas, Bodel Ole Brøddes pige i Tengslemarch, Niels Jacobssøns pige Cjdtzse jbid:

Samme dag tilholdede V. Madtzs Nielssøns Kone af Lomsaas Kirche=gang.

Samme Søndag bleffue vjede Esben Larss: og Bodel Zonnebolds d: af Zonnerop.

Den 11 djto [10br:]

11. december 1707

bleff samme barn begraffued.
 

Den 14 10br.

14. december 1707

bleff Rasmus Andreæsøns søn Ole af Nuerop begraffued ved sang og prædichen offuer graffuen.

Dominica 4 advent:

18. december 1707

bleffue troe=loffued Ole Nielssøns søn Lars Olss: af Steenstrop, Og Ole Brøddes d: Kirsten Oluffs d: af Tengslemarch.

Anden Jule=dag.

26. december 1707

Haffde Sørn Jesperss: af Gudmandrop een daatt: til daaben, bleff kalded Jnger.
Susc: Degnens Oluff Anderssøns Kiæreste nafnlig Boel Broch.
Testes. Madtzs Anderss: af Steenstrop, Peder Olss: og Lars Jenss: i Gudmandrop, Johanne Frich hos sin søster Gjertrud Sl. Hr Peders i Højbye. Anne Jacobs d: fra Ellinge=gaaerd, Bodel Pers d: af Gudmandrop.

Samme dag haffde Per Larss: af Lomsaas een d: til daaben bleff kalded Anne.
Susc: gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Lars Olss: t: V. Niels Nielss: jbid: Hans Perss: t: Madtzs Nielss: jbid: Ole Brøddes d: Kirsten i Tengslemarch. Madtzs Brøddes pige Kirstine Anders d:, V. Niels Nielssøns pige Kirsten jbid:

Samme tid bleffue det besoffuede qvind=folchs Anne Sophies Oluffs Datters 2de børn begraffuede, da de tilforn vare hjemme=døbde, og kaldet det eene Ole, det andet Luce.

Tredje Jule=dag.

27. december 1707

Gich Sørn Larss: af Steenstrop og hans Fæste=Møe Maren Oluffs d: til Guds bord.

Samme dag var til daaben Anders Perssøns d: Cjdtzse af Nyerop.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Niels Jacobss: og Helle i Tengslemarch, Jeremias Ryttere i Nyerop, Mogens Sørnss: og Cjdtzse Clauses stiff=d: jbid: